Open top menu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wielu ludzi nie zastanawia się nad swoją mową.  Zbyt często słyszy się z ust niestety coraz młodszych osób, a także o zgrozo i dzieci wypowiadane wulgaryzmy i przekleństwa. Niektórzy wypowiadają je celowo, jednak myślę, że większość robi to z przyzwyczajenia, a nawet w przypadku dzieci może nieświadomie. Są osoby które twierdzą, że takie słowa powinny istnieć, ponieważ dodają ekspresji wypowiedzi i podkreślają przeżywane emocje. 
Jednak jest to demoniczne kłamstwo. Przekleństwo jest dużym złem, z którego będziemy rozliczani przed Bogiem.
Wulgaryzmy niszczą i oszpecają nasz naszą mowę, oraz plugawią nasz język i wargi, ranią też osoby, które są zmuszone do słuchania tych słów. Nie dajmy się zwieść szatanowi, wszystkie przekleństwa, wulgaryzmy pochodzą od niego, ponieważ nawiązują one do sfery moralnego zła (najczęściej, są one stosowane na określenie różnych form seksualnego nieporządku, tj. prostytucji, nierządu, cudzołóstwa, rozwiązłości, homoseksualizmu oraz innych perwersji i zboczeń.),  a także kojarzą się z brzydotą lub sferą wstydliwą (pewna część wulgarnych wyrażeń powstała na określenie kału, moczu oraz procesu ich wydalania przez ludzki organizm).
Gdy wulgaryzmy i przekleństwa są użyte w stosunku do innych ludzi , to zawsze mają na celu ich poniżenie, obrażenie, zranienie bądź złorzeczenie. Czyli nieodłączną cechą wulgaryzmów jest dawanie wyrazu złu moralnemu lub fizycznemu, tzn. złym czynom, myślom, pragnieniom, brzydocie, ohydzie, perwersji lub dewiacji. Wulgaryzmy, zawsze niszczą, ranią i upadlają, tego kto je wypowiada i do kogo są wypowiadane.

Język jest małym członkiem, jednak ilość grzechów popełniona językiem jest ogromna. W Piśmie Świętym na temat mowy jest aż 221 odniesień, w których autorzy natchnieni w różnym kontekście mówią o języku ludzkim, najczęściej w formie przestrogi czy nagany. Odniesienia te znajdują się i w Starym i Nowym Testamencie. Oto niektóre przykłady. Psalmista Pański w psalmie 12 modli się: Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy. W innym psalmie 34, w. 14 w formie przestrogi napomina: Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! Psalmy 50,19 i 52,4 zawierają naganę: W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy. Zamyślasz zgubę, twój język jest jak ostra brzytwa, sprawco podstępu. Będąc w ucisku psalmista żali się przed Bogiem: Pośrodku lwów spoczywam, co pożerają synów ludzkich. Ich zęby to włócznie i strzały, a język ich niby miecz ostry (Ps 57,5). Z kolei prorok Jeremiasz z goryczą mówi o grzechach swojego narodu: Niby łuk napinają swój język; kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju. Albowiem kroczą od przewrotności do przewrotności, a nie uznają Pana (…) Jeden zwodzi drugiego, nie mówiąc prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa (Jr 9, 2-4). O szkodach, jakie wyrządza „trzeci język” w sposób dobitny pisze w swojej księdze Eklezjastes: Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek. Bo złodziej doznaje hańby, a dwujęzyczny najgorszego napiętnowania. (…) Trzeci język wielu uczynił nieszczęśliwymi i skazał ich na tułaczkę od narodu do narodu, zburzył miasta potężne i domy możnych obalił. Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił je owocu ich trudów. (…) dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę (Ek 6, 14; 29:14-15; 38,18).
W Nowym Testamencie w sposób szczególny grzechy języka piętnuje św. Jakub Apostoł, gdy pisze: język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. (…) Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu (Jk 3, 5-6; 3, 8).

 Używając języka, człowiek przekazuje i uzewnętrznia swoje uczucia. Posługując się tym darem człowiek może uwielbiać i błogosławić Boga, ale także znieważać, niszczyć, a nawet zabijać ludzi. Przez niewłaściwe słowo można zniszczyć człowieka psychicznie, zabić go duchowo. Bywa tak, że człowiek czując się osaczony przez „złośliwe języki”, nie mając siły przeciwstawić się presji otoczenia, bojąc się klęski załamuje się i odbiera sobie życie popełniając samobójstwo. W takiej sytuacji odpowiedzialność za ten czyn spada w znacznym stopniu na oszczercę, kłamcę.
W Księdze Jeremiasza (9,7) znajdujemy stwierdzenie że :,, język jest śmiercionośną strzałą'' ,a w Księdze Przysłów pouczenie „Życie i śmierć w mocy języka” (Prz 18, 21).
Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył na sobie słów wypowiedzianych przez kogoś, zarówno pocieszających na duchu jak i też raniących okrutnie.

 Główne grzechy języka z odniesieniem do Biblii

a) PRZEKLEŃSTWO (złorzeczenie) „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!” (Rz 12, 14)
b) KŁAMSTWO – diabeł jest ojcem kłamstwa!
„Nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami – mówi Pan” (Ps 101, 7)
c) NIEPRZYZWOITE SŁOWO (brzydkie, podłe) „Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych” (Ef 4, 29)
d) SZEMRANIE „Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę” (Mdr 1, 11)
Żydzi na pustyni szemrali przeciw Bogu i Mojżeszowi i Bóg zesłał na nich jadowite węże
e) OBMOWA Faryzeusze zarzucali Jezusowi, że mocą Belzebuba czyni cuda
f) WULGARYZMY „Dla tego, kto używa wulgarnego języka, głęboka będzie Gehenna (piekło)” (Talmud żydowski)
g) PLOTKA „Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych, a nic na tym nie stracisz. Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi, i jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj!” (Syr 19, 7-8)
h) OSZCZERSTWO „Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół” (Prz 16, 28)
i) SZYDERSTWO „Pyszałek, samochwał: nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy” (Prz 21, 24)
j) OSĄDZANIE „Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?” (Jk 4, 10-11)
k) POCHLEBSTWO „Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia” (Prz 29, 5)
l) GADULSTWO „Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku - jest mądry” (Prz 10, 19)
m) FAŁSZYWA PRZYSIĘGA Fałszywi świadkowie podczas procesu Jezusa
n) DONOSICIELSTWO
o) BLUŹNIERSTWO „Ci zaś, którzy przechodzili obok (krzyża Jezusa), przeklinali Go i potrząsali głowami” (Mt 27, 39)
p) NIEPRZYZWOITE ŻARTY „Niechaj nawet mowy nie będzie wśród was o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne” (Ef 5, 3-4)
q) KRYTYKANCTWO Faryzeusze non stop krytykowali wszystko co Jezus uczynił

Co na temat wypowiadanych słów mówi Pismo Święte
a) „A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu" (Mt 12, 35)
b) „A teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych" (Kol 3, 8)
c) „Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać" (Kol 4, 6)
d) „Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie” (1 P 3, 10)

Wulgaryzmy i przekleństwa są językiem demonów na potwierdzenie tego podam dwa przykłady:
1. Wulgaryzmy i bluźnierstwa, są ulubioną mową demonów. Każdy egzorcysta może to potwierdzić, jak w czasie wypędzania złych duchów z ciał opętanych ludzi, wylewa się potok obrzydliwych i wulgarnych słów.
2. Św. Siostra Faustyna pisze, że kiedyś Pan Jezus pozwolił jej odwiedzić piekło. Wśród wielu rzeczy, które tam zauważyła, zwraca uwagę na nieustanne przekleństwa pochodzące z ust dusz tam przebywających.
Można więc powiedzieć, że wulgarna mowa ma w sobie coś z piekła, a nawet z bliskości diabła tu na ziemi. Człowiek, który przeklina, zaprasza szatana do swojego serca – świadomie lub nieświadomie. Jak to możliwe? Po prostu diabeł, słysząc wulgarne słowa, cieszy się, bo w osobie przeklinającego człowieka odnajduje serce, w które może wejść i czuć się jak „u siebie”, czyli tak jak w piekle, gdzie przekleństwa są na porządku dziennym. Rzecz jasna, że wejście szatana w serce człowieka używającego nieprzyzwoitych słów niekoniecznie musi stanowić opętanie, chociaż nie można wykluczyć takiej ewentualności. W każdym razie wulgarny język zawsze sprawia, że otwieramy się na działanie złego ducha. Dlatego też ludzie wulgarni nie powinni się dziwić, że są nękani przez różne pokusy, zwłaszcza zmysłowe. Jest to „prezent” wręczony przez diabła osobom posługującym się nieprzyzwoitym językiem.

Ja osobiście jestem bardzo uczulona na demoniczną mowę i natychmiast reaguję, gdy słyszę jakieś przekleństwo. Z reguły osoby, którym zwróciłam uwagę, przepraszają mnie.

Raz spotkałam się z butą i arogancją, dwóch mężczyzn, którzy na zwróconą uwagę, oświadczyli, że będą przeklinać, bo im się tak podoba. Ponieważ miało to miejsce w tramwaju poszłam do motorniczego i poprosiłam o pomoc. Na następnym przystanku skończyła się jazda tych 2 osobników bo, motorniczy grzecznie, ale stanowczo wysadził ich z tramwaju. Byłam skłonna nawet zadzwonić na straż miejską, albo w ostateczności, wolałabym wysiąść z tramwaju niż być zmuszaną do słuchania demonicznych przekleństw.

Reagujmy na wszystkiego rodzaju wulgaryzmy, nie dajmy się terroryzować i zmuszać do słuchania słów, kalających nasze uszy. Brak reakcji na zło, jest zachętą, do coraz śmielszego poczynania. Zło trzeba niszczyć w zarodku.
Naszym obowiązkiem wobec Boga jest też upominanie i zwracanie uwagi, ponieważ z tego też będziemy sądzeni.
Jestem przekonana, że Katolicy nie używają takich słów i zdają sobie sprawę z tego, jak trzeba dbać o czystość języka, na który przyjmujemy Ciało Pana Jezusa.
W Piśmie Św. nie ma ani jednego słowa wulgarnego i ani jednego przekleństwa, chociaż Biblia była pisana na przestrzeni tysięcy lat przez różnych ludzkich autorów, którzy posiadali rozmaite charaktery i usposobienia.

Starajmy się więc kontrolować swój język, by bardziej budował niż niszczył innych, by był narzędziem miłosierdzia, umacniał, podtrzymywał w trudach, błogosławił a nade wszystko uwielbiał Boga.

Starodawne przysłowia mówią ,,cnota nad cnotami, trzymaj język za zębami".
,,dwie uszy a jeden język dano, iżby mniej mówiono a więcej słuchano''
,,mowa jest srebrem, a milczenie złotem''.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych