Open top menu

„ I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. ''
   Jezus jest naszym jedynym Panem. Określenie go Panem bierze się z greckiego Kyrios, czyli Pana nie w znaczeniu posiadacza ziemskich włości, ale w sensie Pana całego stworzenia. On jest również Źródłem wszelkiego prawa, sam bowiem jest Prawem. Księga Życia jest zapisana w Jego Prawie Miłości. Trójca Przenajświętsza jest również Sprawiedliwością.

   Tylko Jezus jest Panem panów i tylko Jego uznawać możemy za źródło władzy innych panów. Jednak tylko On jest Bogiem i nikt nie może rościć sobie z tego względu tytułu do panowania nad nami. szatan bowiem może nawet oddać nam wszystkie królestwa tego świata, byleby oddać mu pokłon, a zatem uznać jego wyższość. Najwyższym Prawodawcą jest aliści Bóg i tylko Jego prawo jest dobre. Stąd nasz Boski Mistrz mówi nam: ,, Nie możecie bowiem służyć bogu i mamonie. '' i ,, Nie może sługa służyć dwóm panom. '' Nie możemy również postępować według przysłowia: ,, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. '' Święty Apostoł Paweł mówi w Pierwszym Liście do Koryntian: ,, A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. '' Wszystko zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi, który jest Prawdą.
   Jezus jest Synem Bożym, gdyż jest Synem Najwyższego Ojca. Jest Bogiem i Człowiekiem, dwie bowiem natury złączył z sobą. Boska Natura Chrystusa przyoblekła się w ciało Przenajświętszej Panny Maryi, najpokorniejszej i najpiękniejszej w ogrodzie Ojca niewiasty. Dziewica poślubiona Świętemu Józefowi nigdy nie miała kontaktu seksualnego z mężczyzną, zgodnie z tym, co przekazał Józefowi Anioł Pański. Co ciekawe, pewne badania stwierdziły wręcz, że jeden z chromosomów u Jezusa nie jest pochodzenia ludzkiego. Duch Święty bowiem, Miłość Ojca Niebieskiego, obdarzyła swój lud Izraela chwałą, zsyłając Mu Słowo Boże, które żyło i mieszkało pośród nas, jak i mieszka po dzień dzisiejszy w Wiecznym Cudzie Najświętszego Sakramentu, jedynie przyobleczonego w dostępną ludzkiemu poznaniu Hostii.
    Jezus jest Jednorodzonym Synem Ojca, gdyż zrodzony jest z niego, a nie stworzony. Jezus, jak i Ojciec i Duch Święty, będący Miłością Ojca i Syna, istnieli zawsze. Bóg w Swej niepojętej dobroci, doskonałości i na wzór nam dany, podzielił się Swą miłością i zachowuje Komunię Trzech Osób Boskich. Nie ma ściślejszego połączenia osób, jak połączenie Trzech Osób w Zjednoczeniu Jednego Boga.
    Bóg z Boga - Syn z Ojca, a Duch Święty z Ojca i Syna. Pan Jezus przekazał zaś Świętej siostrze Faustynie, że jeśli modli się do jednej z Osób Boskich, to modli się do wszystkich Trzech równocześnie. Nic bowiem nie może się stać wbrew woli jakiejkolwiek z Osób Boskich - to jest Przenajświętsze Zjednoczenie, Miłość i Głębia tak wielka, że bez dna, gdyż Bóg jest nieskończonym Źródłem wszystkich i wszystkiego.
   Światłość ze światłości - wszyscy w Trójcy równi sobie majestatem.
   Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego - Pan Bóg jest bowiem jedynym Bogiem, choć w Trzech Osobach. Nie są to przeto trzy bóstwa. Aliści nie jest to również nieokreślony Absolut, który jest bezrozumnym kosmosem. Bóg jest konkretną Osobą i to Trzema Osobami! Bóg jest bowiem taki, jak każdy z nas, lecz jest bez grzechu, atoli jest Świętością Świętych.
Jahwe nie stworzył Jezusa. Jezus jest bowiem nie stworzeniem, lecz Bogiem, jak i Ojciec, jak i Duch Święty. Jezus pod działaniem Ducha Świętego i z Woli i Miłości Ojca do Swego stworzenia stał się jednym z nas i przybrał ciało sam, jako Stworzyciel wszelkiego stworzenia, również Swej Oblubienicy, Maryi, Korony stworzenia.
    W Trójcy Przenajświętszej nie ma nierówności, lecz Duch Święty otwiera na Ojca i Syna, Syn kieruje ku Ojcu i udziela Ducha, a Ojciec kieruje na Swego Syna jako jedyną Drogę do oddania Mu chwały i osiągnięcia Zbawienia, jak i posyła Ducha Świętego wraz ze Swym Synem, aby prowadził człowieka do poznania Boga.
    Stworzenie i Odkupienie stało się przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oni bowiem istnieli od wieków. Tak więc Bóg Ojciec kreując (czyli stwarzając z niczego, bowiem kreacja należy tylko do Boga - nie można zatem mówić ,, kreatywny '' w stosunku do człowieka, lecz, przykładowo: twórczy, pomysłowy, wspaniałomyślny), czynił to w wiekuistym zjednoczeniu ze Swym Synem i Duchem, Jezus zaś odkupił ludzi w pełnej zgodzie z Wolą Ojca i Ducha, Duch Święty zaś ożywił i ożywia Kościół Katolicki w zleceniu Miłości Pana Młodego względem Swej Oblubienicy, Kościoła, wraz z Ojcem i Synem, którzy tak samo miłują Swe stworzenie.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych