1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Rodzicu, gotowe oświadczenie w obronie Twojego dziecka - łucznik Izydor

   Marcin Hałaś z ,, Warszawskiej Gazety " opublikował znalezione w internecie ciekawe oświadczenie.

   Dotyczy ono obrony przed ewentualnymi ,, edukatorami seksualnymi ", którzy nadal wchodzą do szkół, a czego nie zdążył jeszcze uniemożliwić prawnie rząd.
   Poniższe oświadczenie można składać indywidualnie albo grupowo dyrektorowi albo przedstawicielowi placówki:

,, Oświadczam, że uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka) w zajęciach/warsztatach/pogadankach/spotkaniach, których program całościowo lub częściowo odnosi się do poniższej tematyki: edukacja seksualna, profilaktyka ciąż wśród nieletnich oraz chorób przenoszonych drogą płciową, równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom, przeciwdziałanie przemocy wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu szczegółowego programu warsztatów/planu zajęć/konspektu spotkania. "