1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Jaka koncepcja państwa? Oparta na wartościach... - część 2

   A jakież zatem owe wartości, oparte rzecz jasna na Absolucie?
+ Katolicyzm - jedyna prawdziwa, jedyna Święta, jedyna tak poukładana wiara w Najwyższe Dobro. A skoro państwo musi być z natury swej oparte na konkretnych wartościach, zatech niech będą to wartości najlepsze.
+ Nacjonalizm - umiłowanie własnego Narodu. Jak to powiedział ksiądz Roman Kneblewski,
,, nacjonalizm jest to po prostu wyższa od patriotyzmu forma miłości ". Nacjonalizm opiera się nie tylko na umiłowaniu Ojczyzny, jak, szlachetny rzecz jasna, patriotyzm, ale i na umiłowaniu Nacji. Oczywiście nacjonalizm szanuje ze swej natury każdy inny Naród, a fałszywym jest oskarżeniem określanie nacjonalizmu jako szowinizmu, bowiem nacjonalizm, jak to pouczył wybitny redaktor Stanisław Michalkiewicz, dzieli się na dobry a zły.
+ Kontrrewolucja - poszerzanie świata piękna, walka z modernizmem i usuwanie wpływów rewolucji, zwłaszcza francuskiej.
+ Monarchia - nie demokracja, będąca ,, ustrojem zwyrodniałym " (Arystoteles), ale ład społeczny i realna siła i władza.